• Art.1: Utopia werd gesticht in het academiejaar 1985-1986 door Paul De Clerq, Koen Duchateau, Werner Sels, Stefan Stoops en Jan Van Riet. Die personen worden verder in de tekst ‘de stichters’ genoemd. De idealen van Utopia zijn humor, menselijkheid en creativiteit. Dat zijn de voornaamste leefregels die op elk moment moeten gerespecteerd worden (doop, clubavond, doorheen het jaar, …). Het doel van Utopia is het organiseren van allerhande activiteiten voor beide geslachten. Die hebben op hun beurt tot doel de humor, menselijkheid en creativiteit te bevorderen en dit in de zo ruimst mogelijke zin van het woord. Utopia heeft niet tot doel winst te maken en moet toelaten activiteiten te organiseren aan verminderde prijs. Wel moet zij in haar eigen middelen kunnen voorzien.

Leefregels

 • Art.2: De kleuren van Utopia zijn blauw, geel en grijs.
 • Art.3: Leden van de club zijn alle leden die aanvaard zijn door het praesidium en die voor het huidige academiejaar hun lidgeld betaalden. Oud-senioren en ere-commilitones zijn vrijgesteld van het betalen van lidgeld
 • Art.4: De mogelijke vormen van lidmaatschap zijn:
  • Studerend lid: Een studerend lid is iemand die voor het huidig schooljaar ingeschreven is als student aan campus Denayer, gedoopt is bij Utopia, en die zijn/haar lidgeld betaald heeft. Hij/zij mag deelnemen aan de activiteiten van de club aan ledenprijs,(heeft recht op een krantje) en heeft stemrecht indien hij/zij ontgroend is. (cfr. Art.17)
  • Een oud-lid is iemand die ooit ingeschreven is geweest als student aan campus Denayer, gedoopt is bij Utopia, en die het huidig schooljaar hun lidgeld betaald hebben. Oud-leden hebben echter GEEN stemrecht.
  • Een steunend lid is elke persoon die niet binnen de twee vorige categorieën valt en die niet op campus Denayer studeert gedurende het schooljaar waarvoor ze hun lidgeld betaald hebben. Ze hebben dat schooljaar recht op deelname aan activiteiten aan ledenprijs, maar hebben GEEN stemrecht. Zij worden in alle verdere artikels van deze statuten NIET gerekend tot de “leden” van Utopia; studerende leden en oud-leden wel.
 • Art.5: Het bestuur van Utopia bestaat uit ontgroende, studerende leden die voor het huidige schooljaar verkozen werden om deel uit te maken van het praesidium.
  Het praesidium bestaat uit praeses, schachtenmeester/vice-praeses, quaestor/ab-actis, feestleider/sport-en-cultuur, redactor; het jaar dat Utopia de revue organiseert, wordt het praesidium verrijkt met een revue-coördinator.
 • Art.6.1: Alle ontgroende leden genieten dezelfde rechten.
 • Art.6.2: Alle schachten genieten dezelfde rechten en plichten. Leden die schacht waren tijdens het huidige schooljaar worden verwacht om die rechten en plichten nog voort te zetten tot het einde van het schooljaar.
 • Art.6.3: Gewone leden zijn onderverdeeld in ontgroende leden en schachten.
 • Art.7: De doop is een verplichte activiteit voor diegenen die willen toetreden tot Utopia. Bij de doop treedt men in ludieke omstandigheden naar buiten en staan ‘Humor, Creativiteit en Menselijkheid’ centraal.
 • Art.8: Uitsluiting van een lid kan slechts gebeuren door de algemene vergadering.
 • Art.9: Geen enkel lid, huidig, ontslaggevend of uitgesloten, noch de erfgenamen van een overleden lid, hebben recht op maatschappelijk of financieel bezit van de club.
 • Art.10: Het praesidium neemt de leiding van de club op sociaal, economisch, administratief en organisatorisch vlak op zich.
 • Art.11: Ieder lid van het praesidium (behalve de schachtenmeester) draagt een breed lint, als teken van erkenning, niet van meerwaardigheid. De linten zijn naar het model van de codex, uitgegeven door KVHV Leuven. Ze vermelden de functie (bv.praeses) en het jaartal (bv. 1990-1991) boven het clubschildje. De schachtenmeester draagt 2 smalle linten, 1 over iedere schouder. Slechts oud-senioren hebben het recht hun breed lint nog te dragen na het beëindigen van hun functie. Oud-praesidiumleden mogen uitzonderlijk op het Galabal van Utopia hun breed lint nog dragen. Op activiteiten georganiseerd door of met Utopia heeft het lint van Utopia steeds voorrang op andere bekomen linten.
 • Art.12: Het praesidium verbindt zich ertoe minimum een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.
 • Art.13: De statuten worden jaarlijks gepubliceerd in het utopiakrantje dat op Outopia wordt uitgedeeld.
 • Art.14: Elke wijziging van de statuten wordt meegedeeld via het eerstvolgende krantje.
 • Art.15: Een ere-praeses is een oud-senior die wegens uitzonderlijke verdiensten voor Utopia die titel toegekend krijgt door de algemene vergadering. Een ere-commilito is een lid, dat wegens uitzonderlijke verdiensten voor Utopia die titel toegekend krijgt door de algemene vergadering.
 • Art.16: Alle beleidsproblemen of conflicten kunnen opgelost worden via de algemene vergadering. Een motie van wantrouwen kan ten alle tijden door elk lid ingediend worden bij (iemand van) de algemene vergadering. De algemene vergadering dient die motie verplicht te behandelen.
 • Art.17: Het huidig praesidium dient 2 keer per jaar, op 1 december en 1 april de volledige boekhouding ter inzage te bezorgen aan alle leden van de algemene vergadering. Indien dat niet gebeurt, kan de quaestor daarvoor een sanctie krijgen.

Verkiezingen

 • Art.18 : Op het einde van het academiejaar wordt er een nieuw praesidium gekozen voor het volgend academiejaar. De kandidaten moeten tijdens dat academiejaar lid zijn geweest van Utopia en komend academiejaar ingeschreven zijn aan campus Denayer. Zij moeten met de andere leden overeenkomen en in samenspraak met de mede-praesidiumleden activiteiten kunnen organiseren. Zij mogen hun gezag nooit misbruiken door het opleggen van bepaalde beslissingen die indruisen tegen de mening van andere leden van het praesidium of tegen de regels van de club.
 • Art.19 : Schachten mogen zich niet kandidaat stellen voor het praesidium en hebben geen stemrecht.
 • Art.20 : Het aantal kandidaten is onbeperkt.
 • Art.21 : Kandidaten moeten hun kandidatuur zonder uitzondering tenminste 24 uur voor de verkiezingen kenbaar maken aan het huidige praesidium.
 • Art.22 : Het praesidium kan echter nog kandidaten ontvankelijk verklaren op de dag van de verkiezingen mits geldige reden voor inbreuk op Art.21 van die kandidaat.
 • Art.23 : De functies worden één voor één en onafhankelijk van elkaar gekozen.
  • Art 23.1: De praeses wordt steeds eerst verkozen. De volgorde van de andere functies kan door het praesidium vrij gekozen worden, maar dient steeds zo optimaal mogelijk voor de club gekozen te worden.
 • Art.24 : De verkiezingen worden geleid door de praeses (aftredende praeses voor verkiezing van de nieuwe praeses, nieuwe praeses voor verkiezing van de andere functies).
 • Art.25 : De stemming is steeds geheim en gebeurt met standaard gemerkte stembriefjes. De stembriefjes worden in het bijzijn van iedereen geteld en bijgehouden per verkiezingsronde en kan door elk lid ingekeken worden, indien gewenst.
 • Art. 26: Er zijn slechts 3 mogelijke stemmen:
  1) De naam van de kandidaat vermelden is een positieve stem
  2) NIEMAND vermelden betekent een negatieve stem voor iedereen die opkomt
  3) Al de rest wordt beschouwd als blanco, en wordt niet in rekening gebracht in het totaal aantal stemmen
  • Art.26.1: Er zijn drie stemronden. Als een kandidaat in de eerste ronde van de stemmingen 2/3e van de som van de positieve en negatieve stemmen heeft, is hij/zij. verkozen voor het volgend academiejaar. Blanco stemmen worden niet meegerekend in het totaal aantal stemmen.
  • Art.26.2: Na de eerste ronde blijven er maximaal 2 kandidaten over, die met de 2 meeste voorkeurstemmen. Indien er ex-aequo’s zijn, kunnen daarop uitzonderingen gemaakt worden. Er volgt dan een tweede ronde.
  • Art.26.3: Om winnend kandidaat te worden van de tweede ronde moet men minstens 2/3e van de som van de positieve en negatieve stemmen hebben. Zo niet volgt er een derde ronde. Wie bij de derde ronde de helft + 1 van de voorkeurstemmen haalt, is verkozen.
  • Art.26.4: Indien er echter nog geen beslissing gevallen is na de derde ronde, heeft de praeses die op dat moment de cantus voorzit de definitieve beslissing.
  • Art.26.5: Studerende leden van Utopia die geen schacht zijn, hebben stemrecht, alsook pro-senioren en ere-functies. Er kan bij volmacht gestemd worden, indien het praesidium door de volmachtgever voor het begin van de verkiezing daarover werd ingelicht via mail of de dag zelf dmv een briefje aan het praesidium. Er dient ook gemeld te worden voor wie die volmacht geldt.
  • Art.26.6: Kandidaten hebben geen stemrecht voor de functie waarvoor ze zich kandidaat stellen.
  • Art.26.7: Enkel volgende personen hebben recht tot spreken:
   1) Kandidaten:
         a) om zich voor te stellen
         b) om een wederwoord te voorzien
   2) De praeses om de verkiezingen te leiden
   3) Prosenioren
   4) Andere stemgerechtigden mogen steeds VOOR aanvang van een ronde bijkomene vragen voorleggen aan de praeses, die ze dan voor hen stelt tijdens de volgende ronde.
  • Art.26.8: Een kandidaat moet aanwezig zijn op de verkiezingen. Daarop kan een uitzondering gemaakt worden als de kandidaat een geldige reden kan aanbrengen die goedgekeurd is door de praeses.
 • Art.27: De verkozen kandidaat moet trouw zweren aan de statuten, de stichters en de oud-senioren van de club, door middel van eedaflegging.
  • Art.27.1: Het mandaat van het nieuw verkozen praesidium loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Dit geldt voor zowel de activiteiten als de boekhouding. Het huidige praesidium blijft dus verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten en de boekhouding.
  • Art.27.2: Het huidige praeasidium dient ervoor te zorgen dat alle openstaande bedragen in de boekhouding voor de overdracht geïnd en afgelost zijn.
  • Art. 27.3: Het minimumbedrag waarmee het nieuw verkozen praesidium start, wordt vastgelegd op de algemene vergadering.
 • Art.28: Kan een kandidaat zijn functie niet meer uitoefenen (overlijden, weigering, niet meer studerend aan Denayer,..), dan zal er nieuwe verkiezing gehouden worden voor die functie, waarbij iedereen zich kandidaat mag stellen die onder art.18 valt, indien het praesidium beslist de functie opnieuw in te vullen.
  • Art.28.1a.: Worden er nieuwe verkiezingen gehouden, dan worden alle stemgerechtigden op de hoogte gebracht (van datum en plaats) op de wijze die het praesidium beslist. Voor deze verkiezingen gelden dezelfde regels als voor de gewone verkiezingen.
  • Art.28.1b.: Wordt er voor die functie iemand verkozen die reeds praesidiumlid is bij Utopia, dan komt de oude functie van die laatste open te staan en wordt er een nieuwe persoon verkozen voor die functie. Wordt daarvoor iemand verkozen die reeds praesidiumlid is bij Utopia…. (enz.).
  • Art.28.2: Deze verkiezingen gebeuren op een extra cantus en de eedaflegging en de lintoverdracht gebeurt meteen na elke verkiezing. Deze extra verkiezing zal minstens 2 weken op voorhand schriftelijk/via mail,.. aan alle stemgerechtigde leden gemeld worden.

Algemene vergadering

 • Art.29: De algemene vergadering kan ten alle tijde bijeen geroepen worden door alle leden van Utopia. Het lid dat de algemene vergadering bijeen roept, deelt dat mee aan de praeses.
 • Art.30: Alle leden van de algemene vergadering moeten ten minste 2 weken op voorhand schriftelijk verwittigd worden van het organiseren van die vergadering (alsook van de agenda) door het praesidium.
 • Art.31: De algemene vergadering bestaat uit:
  1.      Het huidig praesidium
  2.      Het vorig praesidium
  3.      De oud-senioren van de laatste 3 jaar, die niet tot de vorige 2 categorieën behoren
  4.      (oud-)leden die een ere-functie verkregen hebben
 • Art.32 : De algemene vergadering dient minimum uit 8 personen te bestaan, waarvan minstens 3 prosenioren. De oud-senioren dienen bij afwezigheid een andere oud-senior aan te duiden om zich te laten vervangen, of er wordt door het praesidium zelf een vervangend prosenior aangeduid, die zij het meest geschikt achten, indien geen vervanger werd opgegeven.
 • Art.33 : De algemene vergadering is bevoegd tot:
  1.      wijziging van de statuten, in samenwerking met de stichters
  2.      uitsluiting van leden
  3.      ontbinden van de vereniging, in samenspraak met de stichters
  4.      het recht tot inkijken van de boekhouding, met als eventueel gevolg dat het praesidium, dat de volle verantwoordelijkheid draagt, hierbij wordt ontlast of vervolgd. Vervolging of ontlasting gebeurt als 2/3e van de aanwezige oud-senioren ervoor kiezen; daarover wordt niet geoordeeld door het huidig praesidium.
  5.      behandelen van een motie van wantrouwen
  6.      afschaffen van een praesidiumfunctie of crëeren van een nieuwe praesidiumfunctie
  7.      het nemen van beslissingen bij het wegvallen van een praesidiumlid
  8.      benoemen van ere-praesides en ere-commilitones
 • Art.34 : De voorgaande beslissingen worden steeds genomen met 2/3e meerderheid.
 • Art.35 : De beslissingen van de algemene vergadering worden  in een register geschreven en ondertekend door alle aanwezigen. Dat register wordt bewaard bij de praeses van het lopende academiejaar, en kan op ieder moment ter inzage gegeven worden aan alle leden. Een kopie van het register blijft bij alle leden van de algemene vergadering en 1 exemplaar wordt bijgehouden in het clubarchief.

Outopia

 • Art.36: Ieder jaar verplicht het praesidium van Utopia zich ertoe om op 10 november ‘Outopia’ te organiseren, een dag/avond speciaal voor de oud-leden van Utopia.
 • Art.37: Er wordt een document bijgehouden (en indien nodig aangepast) met de adressen van alle oud-leden en leden van Utopia.

Ontgroeningen

 • Art.38: Een schacht krijgt pas kans op ontgroening indien het praesidium hem waardig acht deze kans te krijgen. Een motivering wordt door de schachtenmeester en/of het praesidium gegeven bij het begin van de ontgroening. De corona oordeelt nadien over de kennis en de inzet van de kandidaat.
 • Art.39: Een schacht die een kans op ontgroening weigert zonder gegronde reden, kan datzelfde schooljaar geen kans tot ontgroening meer krijgen.
 • Art 40: Bij een ontgroening mogen enkel pro-senioren, de huidige senior en erecommilitones vragen stellen.
 • Art 41: De stemming voor ontgroening gebeurt op dezelfde wijze als een verkiezing. Men dient 2/3e van de stemmen te halen om ontgroend te worden. Indien men in een eerste ronde geen 2/3 e meerderheid haalt, kunnen bijkomende vragen gesteld worden. Indien er in de tweede ronde wederom geen 2/3 e meerheid is, wordt de schacht niet ontgroend. Hij kan echter op een ander tijdstip een nieuwe kans krijgen voor de volledige of een deel van de ontgroening. Dat wordt de dag zelf tijdens de cantus door de praeses uitgelegd aan de corona en de desbetreffende schacht.
 • Art 42: Stemgerechtigden zijn dezelfde als in artikel 26.5, met uitzondering van leden die dat academiejaar zelf ontgroend werden. 

Algemene Bepalingen

 • Art.43: De algemene vergadering moet zorgen voor continuïteit.
 • Art.44: Er wordt een lijst gepubliceerd waarin de samenstelling van het praesidium (en hun gegevens: adres,…) jaar na jaar in wordt bijgevuld.
 • Art.45: Voor alle gevallen die niet omschreven zijn in de statuten, heeft enkel het praesidium beslissingsrecht.
 • Art.46: Er mag in geen enkele situatie afgeweken worden van deze statuten, tenzij het zo beslist werd door de algemene vergadering.

 

Versie: 26/03/2024